BẢNG XẾP HẠNG
Hạng Tên nhân vật Level
1 Tên nhân vật Level
2 Tên nhân vật Level
3 Tên nhân vật Level
4 Tên nhân vật Level
5 Tên nhân vật Level
6 Tên nhân vật Level
7 Tên nhân vật Level
8 Tên nhân vật Level
9 Tên nhân vật Level
10 Tên nhân vật Level